suna direct:+0723305907

Aspecte procedurale - Asociația de proprietari

Hotărârea privind înfiinţarea asociaţiei de proprietari poate fi luată cu votul a cel puţin două treimi din numărul proprietarilor prezenţi, dar nu mai puţin de jumătate plus unu din numărul proprietarilor locuinţelor şi ai spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă din cadrul clădirii, scării sau tronsonului respectiv, după caz.

În adunarea de constituire se prezintă şi se adoptă statutul asociaţiei de proprietari, în care se vor cuprinde precizări cu privire la:

 • denumirea, forma juridica, sediul, durata de funcţionare ale asociaţiei de proprietari;
 • scopul şi obiectul de activitate ale asociaţiei de proprietari;
 • mijloace materiale şi băneşti de care poate dispune asociaţia de proprietari; venituri şi cheltuieli;
 • membrii asociaţiei de proprietari, drepturile şi obligaţiile acestora;
 • structura organizatorică, modul de funcţionare, managementul asociaţiei de proprietari;
 • repartizarea cheltuielilor asociaţiei de proprietari;
 • condiţiile în care se dizolvă asociaţia de proprietari;
 • dispoziţii finale, modalitatea de rezolvare a litigiilor, relaţii contractuale, penalizări, dacă adunarea generală a proprietarilor a adoptat sistemul propriu de penalizări, în condiţiile legii.

Acord de asociere

Acordul proprietarilor privind constituirea asociaţiei de proprietari se consemnează într-un proces-verbal întocmit in două exemplare originale, semnate de toţi proprietarii care şi-au dat consimţământul.

Acordul de asociere se redactează pe baza procesului-verbal al adunării de constituire şi va cuprinde numele, prenumele şi domiciliul proprietarilor, individualizarea proprietatii potrivit actului de proprietate, dupa caz, respectiv contractului de vanzare-cumparare, contractului de construire si procesului-verbal de predare-primire, contractului de schimb sau contractului de donatie, enumerarea si descrierea partilor aflate in proprietatea comuna si cota-parte din proprietatea comuna ce revine fiecarui apartament sau spaţiu cu altă destinaţie decat cea de locuinţă.

Comitetul executiv

În cadrul adunării de constituire a asociaţiei de proprietari, în baza statutului adoptat, proprietarii vor alege un comitet executiv şi o comisie de cenzori şi vor hotări numărul membrilor acestora, precum şi durata mandatelor lor.

Comitetul executiv va fi condus de un preşedinte, care va fi desemnat în persoana celui care întruneşte cel mai mare număr de voturi la alegerea comitetului executiv.

Acesta reprezintă asociaţia de proprietari în raporturile cu autorităţile şi cu instituţiile publice, precum şi cu celelalte persoane fizice sau juridice cu care asociaţia de proprietari are relaţii.

În cazul imposibilităţii de exercitare a atribuţiilor de către preşedinte, acestea vor fi îndeplinite de către un vicepreşedinte desemnat de comitetul executiv cu majoritate de voturi.

Comitetul executiv, format dintr-un numar de 3-11 membri stabiliţi de adunarea generală dintre membrii asociaţiei de proprietari, asigură ducerea la îndeplinire a hotărârilor adunării generale şi acţioneaza în legătură cu activitatea curentă de administrare şi de întreţinere a condominiului; derularea contractelor încheiate cu agenţii economici furnizori; repartizarea lunară a cheltuielilor comune pe fiecare proprietate din condominiu- organizarea adunărilor generale, precum şi a altor acţiuni stabilite de adunarea general, etc.

Comitetul executiv al asociaţiei de proprietari pregăteşte şi supune spre aprobare adunării generale bugetul anual de venituri şi cheltuieli.

După aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli comitetul executiv va urmări derularea acestuia în condiţiile legii.

Hotararile Asociatiei

Asociaţia de proprietari adoptă hotărâri în adunarea generală, care se ţine obligatoriu cel putin o dată pe an, de regulă, în primul trimestru, şi la care au dreptul şi obligaţia să participe toţi membrii săi.

Adunarea generală este alcătuită din toţi membrii asociaţiei de proprietari.

Pentru situaţii speciale, adunarea generala a asociaţiei de proprietari poate fi convocată oricând de către comitetul executiv sau de către membri ai asociaţiei care deţin în total cel putin 20% din cotele de proprietate.

Asociaţia de proprietari poate adopta hotărâri, dacă majoritatea membrilor sunt prezenţi personal sau prin reprezentant.

Dacă nu este întrunit cvorumul, adunarea va fi suspendată si reconvocată.

La adunarea reconvocată, dacă există dovada că toţi membrii asociaţiei de proprietari au fost convocaţi, hotărârile pot fi adoptate prin votul majorităţii membrilor prezenţi.

Dovada convocării membrilor asociaţiei de proprietari se face cu afişul de la avizierul asociaţiei şi convocatorul semnat de aceştia.

Hotărârile adunării generale a asociaţiei de proprietari privind buna întreţinere şi exploatare a condominiului sunt obligatorii şi pentru proprietarii din acelaşi condominiu care nu sunt membri ai asociaţiei.

Pentru adoptarea hotărârilor asociaţiei de proprietari se vor avea în vedere următoarele:

 • votul fiecărui proprietar are o pondere egală cu cota-parte din proprietatea comună;
 • proprietarul poate fi reprezentat de un membru al familiei sau de un alt reprezentant care are o împuternicire semnată de proprietarul în numele căruia votează;
 • un membru al asociaţiei de proprietari poate reprezenta cel mult încă un membru absent, prin împuternicire scrisă;
 • în cazul unui vot paritar, votul preşedintelui este decisiv.

Adunarea generala are drept competente, printre altele, cele referitoare la:

 • alegerea si revocarea din functie a presedintelui, membrilor comitetului executiv si a cenzorului sau membrilor comisiei de cenzori ai asociatiei de proprietari;
 • mandatarea comitetului executiv pentru angajarea si eliberarea din functie a persoanei care ocupa functia de administrator al imobilului sau a altor angajati ori prestatori;
 • adoptarea si modificarea bugetul de venituri si cheltuieli;
 • controlul asupra propriilor hotarari - se pot adopta, modifica sau revoca.

Presedintele Asociatiei

 • Preşedintele asociaţiei de proprietari este ales, prin votul adunării generale, dintre membrii comitetului executiv al acesteia.
 • Preşedintele asociaţiei de proprietari urmăreşte şi asigură respectarea statutului şi a hotărârilor asociaţiei de proprietari,     
 • Preşedintele asociaţiei de proprietari convoacă şi conduce şedinţele de lucru ale comitetului executiv şi ale adunării generale.

Administratorul Asociatiei

Este o persoana fizica sau juridica, care are scopul de a asigura managementul condominiului.

In acest scop poate desfasura anumite activitati, precum:

 • intermedierea , controlul in relatia cu furnizorii serviciilor necesare pentru exploatarea si intretinerea condominiului, incluzand echipele de reparatii, etc;
 • conducerea si gestionarea diverselor activitati de intretinere, cum ar fi reparatii, inspectii tehnice periodice, in acest sens administratorul raspunde de functionalitatea si integritatea elementelor proprietatii comune;
 • angajarea si urmarirea realizarii contractelor cu persoane fizice sau juridice pentru: reparatii, inchirierea unor spatii sau elemente din proprietatea comuna;
 • constatarea anumitor defectiuni la instalatiile sau utilitatile proprietatilor individuale;
 • citirea, lunar sau periodic, in functie de hotararea adunarii generale a asociatiei de proprietari, a indexului contoarelor individuale apartinand proprietarilor si inscrierea sau verificarea inscrierii acestuia in fisa de apartament, cu conditia ca acestea sa fie montate cu acordul adunarii generale a asociatiei de proprietari si al furnizorului de utilitati.

Comisia de cenzori

Comisia de cenzori urmăreşte şi asigură respectarea legalităţii în administrarea bunurilor materiale şi a fondurilor financiare ale asociaţiei de proprietari.

Comisia de cenzori este formată dintr-un număr impar de membri, care au cunoştinţe de specialitate şi experienţă în domeniile financiar, economic şi/sau juridic şi care nu fac parte din comitetul executiv.

Comisia de cenzori îşi alege la prima reuniune preşedintele din rândul membrilor ei.

Atribuţiile comisiei de cenzori sunt următoarele:

 • verificarea legalitatii actelor si documentelor, a hotararilor, deciziilor, regulilor si a regulamentelor;
 • verificarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli;
 • verificarea gestiunii financiar-contabila;
 • intocmeste si prezinta adunarii generale, cel putin o data pe an, rapoarte asupra activitatii sale si asupra gestiunii asociatiei de proprietari, propunand masuri;
 • urmărirea depunerii în contul curent al asociaţiei de proprietari a numerarului care depăşeşte plafonul de casă;
 • verificarea modului de stabilire a cotelor de contribuţie la cheltuielile curente şi constituirea fondurilor speciale ale asociaţiei de proprietari;
 • verificarea lunară a situaţiei de încasări şi plăţi;
 • controlul inopinat al încasărilor şi al plăţilor;
 • verificarea lunară a situaţiei soldurilor elementelor de activ şi de pasiv.

Comisia de cenzori prezintă în faţa adunării generale a proprietarilor, o dată pe an, raportul asupra activităţii sale.

Asociaţiile de proprietari au obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitatea proprie potrivit prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicată, în partidă dublă sau în partidă simplă, prin opţiune, potrivit hotărârii adunării generale a asociaţiei de proprietari.

Fond de rulment

Fondul de rulment se constituie prin plata anticipată a cotei-părţi ce revine fiecărui proprietar, potrivit hotărârii adunării generale a asociaţiei de proprietari, iar reîntregirea fondului de rulment se face lunar, prin plata sumelor afişate pe lista de plată.

În situaţiile în care prin contractul de inchiriere încheiat cu proprietarul chiriaşul se obligă să participe la plata cheltuielilor curente ale condominiului în care locuieşte, acesta va participa şi la formarea fondului de rulment.

Fondul de rulment deja încasat se restituie numai în situaţiile de schimbare a domiciliului sau a dreptului de proprietate, dacă prin actele de transmitere a dreptului de proprietate sau a folosinţei locuintei nu se stipulează altfel.                 

Privilegiul imobiliar

Asociaţia de proprietari are, potrivit legii, un privilegiu imobiliar cu rang prioritar asupra apartamentelor şi a altor spaţii, proprietate a membrilor săi, precum şi un privilegiu asupra tuturor bunurilor mobile ale acestora, pentru sumele datorate cu titlu de contribuţie la cheltuielile comune ale clădirii cu mai multe apartamente şi/sau spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, în cazul în care creanţa reprezintă o restanţă de cel putin 3 luni.

Privilegiul imobiliar se va întabula în partea a III-a a Cărţii funciare, conform procedurii publicităţii imobiliare prevazute în titlul II din Legea cadastrului si a publicităţii imobiliare nr. 7/1996,  la cererea preşedintelui asociaţiei de proprietari.

Cererea se adresează biroului de carte funciară al judecătoriei în a cărei circumscripţie este situat imobilul şi va cuprinde suma datorată pentru care se solicită înscrierea privilegiului, precum şi individualizarea imobilului asupra caruia urmează să se înscrie privilegiul, prin menţionarea adresei acestuia, precum si extrase de pe listele lunare de plată a cotelor de contribuţie, din care rezultă suma datorată.

Privilegiul este opozabil celorlalţi creditori numai de la data îndeplinirii formalităţilor de publicitate.

Privilegiul se radiază la cererea preşedintelui asociaţiei de proprietari sau a altei persoane împuternicite de acesta ori la cererea proprietarului, în baza chitanţei sau a altui înscris prin care asociaţia de proprietari confirmă plata sumei datorate.

Executarea silită se va efectua numai în temeiul unei hotărâri judecătoreşti ori a unui alt înscris care, potrivit legii, constituie titlu executoriu.

Contactați-ne online

Completați următorul formular pentru mai multe informații sau pentru a solicita o consultație.